Dodržování lidských práv

Dodržování lidských práv

U společnosti NIBE jednáme se všemi zaměstnanci čestně, s úctou a respektem.

 • Ceníme si a rozvíjíme různorodost mezi našimi zaměstnanci.
 • Nikomu neposkytujeme žádné speciální výhody jednání* s ohledem na jeho zaměstnání nebo povinnosti.
 • Neobtěžujeme, nevyhrožujeme ani nediskriminujeme nikoho vůči kolegům nebo obchodním partnerům.
 • Respektujeme právo zaměstnanců na organizaci a vyjednání kolektivní smlouvy. Rovněž repektujeme právo zaměstnance odmítnout vstoupit do odborového svazu.
 • Nepřipouštíme dětskou práci, ilegální práci nebo práci z donucení.
 • Zajišťujeme, aby zaměstnaci mladší 18 let nevykonávali nebezpečné práce.

*Speciální výhody jednání se mohou týkat například pohlaví, náboženství, věku, tělesného nebo mentálního poškození, sexuální orientace, národnosti, politických názorů nebo sociálního či etnického původu.

Dobré pracovní podmínky

Dobré pracovní podmínky

U společnosti NIBE nabízíme dobré pracovní podmínky a příležitosti pro osobní rozvoj

 • Budujeme dobré vztahy s našimi zaměstnanci a očekáváme účast na rozvoji naší společnosti.
 • Nabízíme zaměstnancům příležitost rozvíjet vlastní znalosti a schopnosti. Cílem tohoto je zlepšit profesní schopnosti a posílit osobní a ekonomický rozvoj.
 • Neděláme kompromisy v otázkách ochrany zdraví a bezpečnosti.
 • Zavádíme preventivní opatření, která snižují rizika nehod a pracovních úrazů.
 • Mzdy a odměny vyplácíme v souladu se smlouvami a podle legislativních úprav a předpisů. Odměňujeme dobré pracovní výkony a mimořádné pracovní úsilí.
Menší dopad na životní prostředí

Menší dopad na životní prostředí

U společnosti NIBE posuzujeme dopad na životní prostředí v každé fázi našeho řetězce tvorby hodnot.

 • Naší dlouhodobou strategií je vytvářet energeticky udržitelná, úsporná řešení světové třídy a přispívat ke změně na dlouhodoběji udržitelnou společnost.
 • Činíme to, co hlásáme – to znamená zvýšený podíl využívání obnovitelné energie, šetření přírodních zdrojů, omezení emisí vypouštěných do vzduchu a vody a snížení množství odpadů.
 • Na otázky životního prostředí nahlížíme z velmi širokého hlediska – od vývoje produktu až do jeho opotřebení či spotřebování.
 • Odhalujeme nebezpečí pro lidi a životní prostředí a snažíme se jim preventivně vyhnout*.

*Princip preventivní ochrany znamená, že v situacích, kde máme podezření na možná rizika pro životní prostředí a zdraví, ale kde nemáme dostatečné znalosti těchto rizik, neodkládáme nebo neignorujeme rozhodnutí o vhodných ochranných opatřeních.

Zdravá etika podnikání

Zdravá etika podnikání

U společnosti NIBE se obchodní vztahy a metody zakládají na dodržování zákonných norem a zdravé etiky podnikání.

 • Vyžadujeme poctivé a čestné jednání ve všech oblastech našich aktivit a totéž očekáváme i od našich obchodních partnerů.
 • Úplatky jsou zakázány. Veškeré odměny obchodním partnerům se musejí vztahovat výhradně na aktuálně dodané zboží nebo služby.
 • Dary a další benefity nesmějí překračovat místní zvyklosti a musejí být v souladu s místním právem.
 • Musíme dodržovat antimonopolní zákony a snažit se o čestný konkurenční boj.
 • Všichni zaměstnanci se musejí vyhýbat středu zájmů mezi soukromými ekonomickými otázkami a obchodními aktivitami společnosti.
 • Všichni zaměstnanci mají právo oznámit ekonomické či jiné nesrovnalosti, aniž by byli vystaveni riziku osobních důsledků (princip ochrany oznamovatele).
Odpovědný nákup

Odpovědný nákup

U společnosti NIBE nakupujeme odpovědně a klademe požadavky na naše dodavatele.

 • Pracujeme pouze s dodavateli, kteří splňují náš etický kodex společnosti NIBE. 
 • Klademe požadavky na naše dodavatele a hodnotíme je před naší spoluprací i po ní. 
 • Dodavatelé jsou vyzýváni, aby zavedli certifikovaný řídicí systém k zajištění kvality, ochrany životního prostředí a zajištění dobrého pracovního prostředí. 
 • Pravidelně provádíme zpětné kontroly výkonu dodavatelů. Důsledkem toho mohou být požadavky na zlepšení nebo ukončení spolupráce.
Odpovědnost za produkt

Odpovědnost za produkt

U společnosti NIBE jsou funkce, kvalita, bezpečnost a vliv produktu na životní prostředí nejdůležitějšími podmínkami pro soustavný rozvoj celého koncernu.

 • Snažíme se o to, aby naše produkty při jejich využití našimi zákazníky přispívaly k trvale udržitelnému rozvoji - energetická účinnost, ekologický design a zohlednění celého životního cyklu produktu jsou pro nás důležité, klíčové aspekty. 
 • Naše produkty musejí splňovat ustanovení smluv a právních norem a standardů z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti během použití. 
 • Máme relevantní a jasné informace o jejich bezpečné a ekologické instalaci, používání, údržbě, uskladnění a likvidaci po ukončení životnosti. 
 • Zajišťujeme, aby zákazníci dostávali rychlé odpovědi na dotazy ohledně produktů a na požadavky na informace.
Sociální angažovanost

Sociální angažovanost

U společnosti NIBE se angažujeme v místních sítích a komunitách, v nichž vykonáváme naše aktivity.

 • Pokud je to možné, měli bychom se angažovat v komunitách v místech, kde vykonáváme naši obchodní činnost, a snažit se jmenovat a rozvíjet místní zaměstnance a vedoucí pracovníky.
 • Musíme se snažit, aby příští generace měla lepší znalosti o našich procesech a produktech a měla zájem o práci v naší společnosti.
 • Musíme být aktivní v rámci spolupráce na vývoji produktů a služeb se sítěmi průmyslových subjektů, univerzitami a výzkumnými institucemi. Musíme dávat prioritu dohodám o grantech a sponzorství, které zvýhodní místa, kde pracujeme, podpoří naše hodnoty a posílí vztahy s našimi zákazníky a partnery.
 • Finančně nepřispíváme ani nevyjadřujeme podporu žádným politickým stranám, konkrétním politikům či politickým organizacím.
Transparentnost

Transparentnost

Komunikace společnosti NIBE je přímá, čestná a v souladu s příslušnou legislativou, předpisy a normami.

 • Udržujeme úzké vztahy s n ašimi zájmovými skupinami. Komunikace je zde postavena na pravidelných kontaktech, srozumitelnosti a vysokých morálních hodnotách.
 • Udržujeme informovanost našich akcionářů o operacích, výsledcích a strategiích celého koncernu. To se děje v souladu s pravidly platnými pro burzy cenných papírů, kde jsou obchodovány akcie společnosti NIBE.
 • Všichni zaměstnanci musejí respektovat platné předpisy týkající se důvěrnosti informací ve vlastnictví společnosti a jejích obchodních partnerů. Totéž se týká rovněž informací, které by mohly potenciálně ovlivnit konkurenceschopnost, cenu akcií a dlouhodobou existenci společnosti NIBE.